เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 41 นาที
26 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
อ.บรรจบ ปิยมาตย์
Course Square Selection

จบการศึกษาปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต English Language Studies (International Program) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Linguistics) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง Deccan Collage University of Pune โดยทุนแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมจากรัฐบาล (I.C.C.R. Scholarship) ปัจจุบันเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และทักษะการสื่อสาร ให้องค์กรชั้นนำกว่า 50 องค์กร

Effective Communication เทคนิคการสื่อสาร ทรงพลังเพื่อความสำเร็จ -32%

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน โค้ช ครู อาจารย์ วิทยากร รวมทั้งผู้สนใจที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จของงาน และเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ส่วนบุคคลให้เป็นคนมีเสน่ห์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีขึ้น

โดย อ.บรรจบ ปิยมาตย์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 1,290 บาท เท่านั้น!

1,890 บาท
  สมัครเรียน

คอร์สออนไลน์นี้... 


ได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะวิธีการและกลยุทธ์ในการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารระดับบุคคลและ

ระหว่างหน่วยงาน อันเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีทิศทางเป้าหมายชัดเจน

ทำให้พนักงานในองค์กร มี่ทักษะ ขั้นตอนและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันอย่างมีประสิทธฺผล เพื่อ


“งานได้ผล คนเป็นสุข สังคมน่าอยู่”


สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สเรียนออนไลน์นี้ 


• เกิดความเข้าใจความหมาย ความสำคัญ หลักการและกระบวนการในการสื่อสารในองค์กรยุคใหม่

• สร้างความเข้าใจในพฤติกรรมและความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อใช้เทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม

• พัฒนารูปแบบ วิธีการในการสื่อสารในสถานการณ์ปกติ และการสื่อสารในภาวะวิกฤต

• พัฒนาทักษะการฟัง รวมถึงการเลือกใช้ภาษาและคำพูดในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

• พัฒนาทักษะในการจัดการปัญหาและข้อขัดแย้งอันเกิดจากการติดต่อสื่อสารในองค์กร

• สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใชในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

แนะนำตัวผู้สอนและบทเรียน
เวลา(นาที)
Intro เข้าสู่บนเรียน FREE 4:31  
MODULE 1 ความหมาย ความสำคัญ วิธีการ ขั้นตอนการสื่อสาร
เวลา(นาที)
ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร 14:18  
ประเภทและวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร , ระดับกิจกรรมของการสื่อสาร 8:09  
รูปแบบการสื่อสารในองค์กร 10:38  
MODULE 2 องค์ประกอบของการสื่อสาร
เวลา(นาที)
องค์ประกอบของการสื่อสาร SMCR 8:49  
MODULE 3 ปัญหาในการสื่อสารและแนวทางแก้ไข
เวลา(นาที)
ปัญหายอดฮิตในการสื่อสาร , เกิดจากสาเหตุใดบ้าง 11:44  
เทคนิค ABCDF 7:49  
วาจาสุภาษิต หลักการพูดอย่างทรงพลัง 18:43  
MODULE 4 การวิเคราะฆ์จุดแข็ง-จุดอ่อนเพื่อการสื่อสารอย่างทรงพลัง
เวลา(นาที)
วิเคราะห์พฤติกรรมสื่สาร DISC (มีแบบฝึกหัด) 8:02  
Dominance ผู้ชี้นำ 5:10  
Influence มนุษย์สัมพันธ์ 5:35  
Steadiness สุขุม 3:47  
Compliance แม่นยำ 5:33  
MODULE 5 เครื่องมือการวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
เวลา(นาที)
Results Matrix Model For Communication 9:53  
การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนปัญหาข้อขัดแย้งเป็นความร่วมมือ 10:00  
สื่อสารเพื่อแก้ปัญหาด้วย อริยสัจ 4 5:44  
MODULE 6 ทักษะการฟังเพื่อความสำเร็จ
เวลา(นาที)
ฟังไม่ดีจะส่งผลกระทบใดบ้าง? 8:09  
ฝึกมารยาทการเป็นผู้ฟังที่ดี 7:50  
6 สัญญาณอัตรายเตือนว่าคุณต้องปรับปรุงทักษะการฟัง 11:46  
MODULE 7 เทคนิคการตั้งคำถามทรงพลังเพื่อการสื่อสาร
เวลา(นาที)
หลักการ 7 ข้อพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งคำถาม Part 1 6:56  
หลักการ 7 ข้อพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งคำถาม Part 2 8:44  
หลักการ 7 ข้อพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งคำถาม Part 3 7:47  
MODULE 8 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพให้การสื่อสารทรงพลัง
เวลา(นาที)
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพให้การสื่อสารทรงพลัง Part 1 7:52  
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพให้การสื่อสารทรงพลัง Part 2 10:04  
สรุปเนื้อหาบทเรียน
เวลา(นาที)
ตรวจสุขภาพ Mindset สำหรับการสื่อสาร 5:07  
สรุปทบทวนบทเรียนให้เข้าใจ 8:27  
แบบประเมินบุคลิกภาพ การสื่อสาร DISC.pdf
DISC for Effective Communicaition MasterJOBS.pptx
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ